Sfântul Apostol Simon Zilotul (I)

Acesta este Simon, care se numeşte şi Natanael, cel ce a fost mire la nunta cea din Cana, unde a fost chemat Hristos cu ucenicii Săi şi a prefăcut apa în vin. Deci văzând Simon minunea aceasta a lăsat mireasa, nunta şi casa, şi a urmat după Hristos, prietenul şi făcătorul de minuni şi aducătorul de mireasă, şi Mirele sufletelor celor curate. El a fost cu apostolii în foişor, când s-a pogorât Duhul Sfânt în chip de limbi de foc, şi umplându-se de Acesta şi înconjurând mai tot pământul, a ars toată înşelăciunea mulţimii zeilor, şi trecând prin toată Mauritania şi prin Africa a propovăduit pe Hristos. Şi după aceea mergând în Britania, şi luminând pe mulţi cu cuvântul Evangheliei, a fost răstignit şi îngropat acolo; şi precum a avut râvnă fierbinte spre Atotţiitorul Dumnezeu, a dobândit şi numele după chipurile şi obiceiurile sale.

Cuvioasa Isidora, cea nebună întru Hristos, din Tebaida Egiptului (VI)

Această sfîntă a trăit în veacul al patrulea, fiind călugăriţă într-o mînăstire de femei tabenisiotă. Ea se prefăcea nebună ca să-şi ascundă virtuţile şi nevoinţele. Isidora făcea treburile cele mai grele şi mai neplăcute din mînăstire, mînca doar resturile de la masa surorilor, le slujea toturora şi fiecăreia în parte, fiind de către toate dispreţuită. În acea vreme, un înger al Domnului a descoperit cele despre taina vieţii Isidorei marelui ascet monah Pitirim. Cuviosul Pitirim a venit atunci să cerceteze mînăstirea în care locuia Isidora, căreia, cînd aceasta a venit la urma tuturor surorilor ca să ia binecuvîntare, marele Părinte i s-a închinat pînă la pămînt, iar ea i s-a închinat apoi lui la fel. După acestea surorile 1-au informat pe Cuviosul că Isidora este nebună. „Voi toate sînteţi nebune,” le-a răspuns înapoi Pitirim, „iar aceasta este mai marea înaintea lui Dumnezeu decît voi, şi decît mine; eu numai mă rog lui Dumnezeu ca să-mi dăruiască şi mie darurile pe care i le-a pregătit din belşug ei, la ziua înfricoşată a Marii Judecăţi.” Atunci surorile s-au ruşinat foarte şi au căzut înaintea lui Pitirim şi Isidorei pentru iertare. De atunci înainte toate surorile au înconjurat-o cu un deosebit respect pe Isidora. Iar ea, ca să fugă de cinstiri, a plecat în taină din mînăstire într-un loc necunoscut, şi s-a odihnit în Domnul pe la anul 365.

Fericita Taisia din Egipt (V)

Taisia era o fecioară din Egipt, creştină şi foarte bogată. Ea a hotărît să nu se căsătorească niciodată, drept pentru care şi-a împărţit toată imensa avere monahilor din pustia egipteană. Dar după aceste fapte minunate Taisia a căzut într-o viaţă plină de destrăbălări şi desfrîu. Aflînd acestea monahii egipteni s-au înspăimîntat, şi s-au dus ca unul la marele Avvă loan cel Pitic ca să-1 roage cu lacrimi să meargă la Alexandria şi să mîntuiască pre Taisia. Avva a făcut acestea, a ajuns la Alexandria, a mustrat pe Taisia, stînd cu lacrimi înaintea ei.

Văzîndu-1 pe marele Avvă plîngînd din cauza păcatelor ei, Taisia a căzut la pămînt cu pocăinţă, a lăsat toate şi 1-a urmat pe Avva loan în pustie. Într-o noapte a călătoriei lor, pe cînd Taisia dormea, iar Avva stătea la rugăciune, el a văzut îngeri luminoşi pogorîndu-se deasupra trupului Taisiei şi luînd sufletul ei la ceruri. Lui Avva loan i s-a descoperit că pocăinţa scurtă, dar ca de foc a Taisiei a fost mai bineplăcută înaintea lui Dumnezeu decît anii cei lungi de nevoinţe trupeşti ai multor monahi.

Sfinţii Mucenici şi fraţi: Alfeu, Filadelf şi Ciprian și ceilalți împreună cu ei (251)

Aceşti trei fraţi erau fiii lui Vitalie, prinţul cetăţii Vascanilor care se afla în sudul Italiei. Ei erau bărbaţi din înalta nobilime, şi foarte tari în credinţă. Osîndiţi pentru credinţa lor în Hristos, ei au fost tîrîţi din judecător în judecător, trecînd prin schingiuirile tuturor torţionarilor. Ei la urmă au fost duşi în Sicilia şi înjunghiaţi acolo, în timpul împărăţiei lui Liciniu. Lui Alfeu i s-a tăiat limba, şi pierzînd din această cauză mult sînge, a murit. Filadelf a fost ars pe un grătar de fier, iar Ciprian aruncat în foc. Sfintele lor moaşte neputrezite s-au descoperit în 1517. Aceşti trei fraţi au apărut în vedenie Sfintei Euthalia care se pomeneşte la 2/15 martie.

Cuviosul Isihie Mărturisitorul din Antiohia (IV)

Acest cuvios Isihie era din cetatea Adrapinilor şi era bărbat bun şi blând şi se purta potrivit cu numele. Rugându-se el lui Dumnezeu ca să-i arate lui un loc în care să slujească şi să fie bineplăcut Lui, i s-a descoperit să se ducă spre părţile mării, la muntele ce se zice Maion, unde a şi petrecut multă vreme. Apoi de acolo pogorându-se spre mare, şi făcând aproape casă de rugăciune sfântului Andrei şi restul vieţii petrecându-şi întru sihăstrie şi răbdare şi multe lucrări de minuni săvârşind, s-a mutat către Domnul.

Sfântul Ierarh Simon al Pecerskăi, Episcop de Vladimir și Suzdal (1226)

Cuviosul Simon, episcopul de Vladimir şi de Suzdal, prin viaţa sa sfântă şi prin lucrarea sa păstorească a fost printre aceia care au întărit credinţa ortodoxă în rândul ruşilor.
Fericitul Simon, mai înainte de a deveni episcop, se învrednici să primească schima monahală în cadrul mănăstirii Peşterilor şi să urmeze în luptele ascetice şi în dobândirea virtuţilor pe marii trăitori ce s-au nevoit aici.
Ca şi arhiereu s-a dovedit a fi într-adevăr păstorul cel bun, strălucind prin viaţa sa sfântă, luminând poporul cu învăţătura creştină şi dând dovadă cel dintâi de o adâncă iubire a aproapelui. În acelaşi timp nu uită să continue şi lupta sa ascetică interioară, ca unul ce era mai întâi de toate monah, dăruit cu schima cea mare. Continua să se nevoiască în locuinţa sa episcopală la fel de mult ca pe vremea când se afla în chilia subterană de la peşteri.
Odată, pe când se ruga, se învrednici să aibă o minunată revelaţie: Maica Domnului i se arătă pe cer, înveşmântată în haine aurite mai strălucitoare decât soarele. Era însoţită de o mulţime mare de sfinţi ai lui Dumnezeu. De-a dreapta şi de-a stânga sa şedeau cuvioşii Antonie şi Teodosie. Cuviosul se minună de această viziune şi o consemnă în cronicile sale.
Fericitul Simon, vrând să le ofere păstoriţilor săi exemple vii de viaţă sfântă, se apucă să scrie o cronică despre vieţile cuvioşilor părinţi de la peşteri, urmând astfel în lucrarea cronicărească pe sfântul Nestor.
Păstori ca episcop de Vladimir timp de doisprezece ani. Apoi adormi în pace şi se urcă cu sufletul la ceruri spre a se întâlni cu Arhireul şi Mântuitorul Hristos.
Cinstitul său trup fu îngropat cu mare cinste în peştera de la Lavra, după cum rânduise în testamentul său. Acolo se găseşte până în zilele noastre slăvit şi nestricat.

Sfântul Simon de Iurieveț, cel nebun întru Hristos, făcătorul de minuni (XVI)

Icoana Maicii Domnului de Kiev-Bratsk (1654)

Icoana Maicii Domnului din Kiev-Bratsk a fost așezată la început în Biserica Sfinților Boris și Gleb din orașul Vyshgorod (langă Kiev), unde a apărut în mod miraculos în anul 1654.

În anul 1662, când Rusia era în război cu Polonia (1659-1667), orașul a fost ocupat de tătarii din Crimeea, care luptau de partea poloneză, provocând pierderi grele. Sfânta Biserică cu hramul Purtătorilor de pătimiri Boris și Gleb a fost pângărită și distrusă. Dar providența lui Dumnezeu a păstrat Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care a fost dinainte scoasă din biserică și purtată de-a lungul Niprului. Moaștele sfinților au fost ascunse sub o criptă.

Râul a purtat icoana până la sectorul Podol din Kiev, de unde a fost preluată cu bucurie de către creștinii ortodocși și cu respectul cuvenit au dus-o la Mănăstirea Bratsk. Icoana este descrisă în registrul de proprietate al bisericii Mănăstirii Kiev-Bratsk, făcut în anul 1807.

Există un „imn despre Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Kiev-Bratsk”, alcătuit imediat după anul 1692.

Icoana Maicii Domnului din Kiev-Bratsk este prăznuită de patru ori în timpul anului: 6/19 septembrie, 10/23 mai, 2/15 iunie și sâmbăta din săptămâna a cincea a Postului Mare. Toate aceste zile sunt închinate arătării miraculoase a Sfintei Icoane din anul 1654.

Icoana originală nu a fost conservată. Copia a fost pictată urmând întru totul originalul și este în prezent așezată în Mănăstirea Acoperământului Maicii Domnului din Kiev.

Rugaciunea de Marţi

Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată. Şi ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe înainte Mergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al credinţei şi mărite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum Însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea judecătorului Veşnic, şi fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală iubirea Lui.

Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale.

Amin.

*

Cititi si :

Atentie mare sa nu va pacaleasca stilistii !

Sa nu cadeti cumva in ratacirea stilistilor care umbla disperati acum dupa noi adepti ai sectei lor !!!  Mai multe amanunte mai jos :

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2016/12/17/atentie-mare-sa-nu-cadeti-in-ratacirea-stilista/

IMPORTANT DE STIUT :

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/12/important-de-stiut-hotarirea-sfintului-sinod-de-la-20-noiembrie-1583-catre-toti-crestinii-adevarati-madulare-ale-sfintei-catholice-universale-si-apostolesti-biserici-de-rasarit-a-lui-hristos-di/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/07/7-ianuarie-craciunul-pe-stil-vechi-sau-sf-ioan-pe-stil-nou-cum-e-mai-corect/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/23/cine-trebuie-sa-faca-pogoraminte-la-pacate-oamenii-sau-dumnezeu-sau-unde-duc-pogoramintele-oamen

Advertisements