Închinarea Cinstitelor Lanţuri ale Sfântului Apostol Petru

7c0bd464-e75a-48ed-9616-36e8db793227

Se pomeneşte Sfântul Apostol Petru în această zi din pricina lanţurilor în care îl legase nelegiuitul Irod şi care la venirea îngerului în temniţă au căzut de pe Apostol: „Şi iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Şi lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deşteptat, zicînd: „Scoală-te degrabă!”. Şi lanţurile i-au căzut de la mîini” (Fapte 12:7). Lanţurile au fost luate şi păstrate de creştini din generaţie în generaţie, atît pentru pomenirea Apostolului, cît şi pentru vindecările care se lucrau prin ele, ca şi prin ştergarele Apostolului Pavel, căci mulţi bolnavi se însănătoşeau la atingerea lor: încît şi peste cei ce erau bolnavi se puneau ştergare sau şorţuri purtate de Pavel, şi bolile se depărtau de ei, iar duhurile cele rele ieşeau din ei (Fapte 19: 12). Sf. Iuvenalie, Patriarhul Ierusalimului, dădu aceste lanţuri în dar împărătesei Eudochia, soţia exilată a împăratului Teodosie cel Mic. Ea le-a despărţit în două, trimiţînd o jumătate la Biserica Sfinţilor Apostoli din Constantinopol, iar cealaltă jumătate la Roma, la fiica ei, Eudoxia, care era soţia lui Valentinian III. Eudoxia a zidit Biserica Sfîntului Petru şi a pus în ea aceste sfinte lanţuri trimise de mama ei, împreună cu acele lanţuri în care ticălosul împărat Nero îl legase pe Apostol înainte de a-l răstigni.

***

Cînd Sfîntul Apostol Petru a fost dus în temniţă de împăratul Irod şi era legat cu două lanţuri de fier, dormind el noaptea între doi ostaşi, a venit îngerul Domnului şi lovindu-l în coastă, l-a deşteptat şi l-a scos afară, căzînd de pe dînsul lanţurile cele de fier; despre aceasta se scrie în Faptele Apostolilor: Şi s-a auzit acea prea slăvită izbăvire din legături şi din temniţă a lui Petru, prin toată cetatea Ierusalimului. Atunci nişte credincioşi, în taină luînd lanţurile acelea, le-au păstrat la ei, avîndu-le înaintea ochilor, ca pe însuşi Sfîntul Apostol Petru; care nezăbovind după acea ieşire din temniţă, s-a dus în alte ţări, propovăduind cuvîntul lui Dumnezeu, şi nu s-a arătat în Ierusalim.

Deci, lanţurile acelea au luat putere tămăduitoare de la trupul apostolului. şi precum erau maramele şi basmalele lui Pavel, aşa şi lanţurile lui Petru, care au ros trupul lui, tămăduiau neputinţele şi goneau duhurile cele viclene. Drept aceea, se cinsteau cu cucernicie de cei credincioşi acele cinstite lanţuri, cărora li se închinau şi cu dinadinsul le păstrau, din neam, ca moştenire; pentru că părinţii le lăsau copiilor lor, iar copiii venind în locul tatălui, le încredinţau moştenitorilor lor. Şi astfel unul după altul primindu-le şi unul altuia spunînd de cine s-au atins lanţurile acelea şi de care trup s-au sfinţit.

Cu o moştenire ca aceasta au ajuns lanţurile în mîinile lui Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului (422-458); şi pe cînd dreptcredincioasa împărăteasă Evdochia, soţia împăratului Teodosie cel Mic (408-450), se afla în Ierusalim, a zidit multe biserici; Sfintele Locuri cu cheltuială împărătească le-a împodobit, şi iarăşi s-a întors la Constantinopol; atunci patriarhul Iuvenalie, văzîndu-i dreapta credinţă şi iubirea ei de Dumnezeu, i-a dăruit multe din duhovniceştile vistierii; iar între alte lucruri sfinte, i-a dat şi aceste cinstite şi de minuni făcătoare lanţuri ale Sfîntului Apostol Petru, pe care, luîndu-le împărăteasa, le-a adus în Constantinopol; deci, un sfînt lanţ l-a dus înăuntrul bisericii celei mari a Sfîntului Apostol Petru, unde săvîrşea soborul lui, iar altul l-a trimis la Roma, fiicei sale Eudoxia, care era măritată după împăratul Romei, Valentinian al treilea (424-455), şi aceea fiind următoare maicii sale în credinţa cea dreaptă, cu dragoste a primit acel nepreţuit dar şi zidind o biserică în numle Sfîntului Apostol Petru, în muntele Escuilinului, a pus într-însa acel lanţ.

S-a aflat în Roma şi un alt lanţ al Sfîntului Petru, cu care l-a legat Nero tiranul, şi acela, împreună cu lanţul cel adus de la Constantinopol, a fost pus în biserică. Şi s-a aşezat praznicul închinării cinstitelor lanţuri în şaisprezece zile ale lunii ianuarie, întru cinstirea şi pomenirea Sfîntului Apostol Petru şi întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru. Amin.

Sfântul și Dreptul Maxim, cel Nebun întru Hristos, din Totma (1650)

e7dc1eb0-0c75-4fe8-917c-d11459a80d0e

Sfântul Maxim a trăit în veacul al XVII-lea în oraşul Totma, guberia Vologda. Acesta vreme de 45 de ani a luat pe umeri crucea nebuniei pentru Hristos, petrecând neîncetat în postiri, rugăciuni, goliciunea şi neîngrijirea de trup, pentru aceasta primi se la Dumnezeu darul facerii de minuni.

La adânci bătrâneţi, încununat de mulţimea anilor nevoinţelor sale, adormi cu pace în ziua de 16 ianuarie 1650, fiind înmormântat în biserica Învierii Domnului din satul Varniţa.

Cinstirea sa locală începu în anul 1715, în urma mulţimilor de minuni ce izvorau de la mormântul său.

Pomenirea sa se săvârşeşte în ziua adormirii sale, la 16/29 ianuarie.

+ * + * +

Glasul Apostolului Tău, Pavel, care zice: Noi nebuni pentru Hristos, auzind robul Tău Maxim, Hristoase Dumnezeule, nebun s-a făcut pe pământ. Pentru aceea săvârşind pomenirea lui, Ţie ne rugăm, Doamne, mântuieşte sufletele noastre. (Troparul Sfântului)

Sfântul Mucenic Danact citeţul din Avlona Iliricului (Albania de astăzi)

Sfântul Mucenic Danact a viețuit în secolul al II-lea, în Avlona Iliricului (Albania de astăzi) și era citeț în biserica de acolo.

Odată, când au năvălit păgânii în biserică, Sfântul a luat vasele și veșmintele bisericii pentru a le salva și pentru a nu cădea în mâinile profane ale necredincioșilor, și le-a păstrat într-un loc fortificat, la cinci mile de oraș, spre mare.

Dar necredincioșii prinzându-l și arestându-l, îl sileau prin orice mijloace să aducă sacrificii zeului Dionis. Însă Sfântul Danact a rezistat în fața presiunilor și a rămas statornic și ferm în credința lui în Hristos. Atunci, au poruncit păgânii să i se taie capul, iar trupul lui a fost aruncate în mare.

Așa a primit smeritul citeț Danact cununa muceniciei.

Sfinţii Mucenici şi fraţi Pevsip, Elasip, Mesip şi bunica lor, Sfânta Muceniță Neonila (Leonilla), şi cei împreună cu dînşii (161-180)

Aceşti trei fraţi erau tripleţi [născuţi odată] şi au suferit mucenicia în Franţa, în timpul împăratului Marc Aureliu (161 A.D. – 180 A. D.). La început doar Leonilla era creştină, nepoţii ei fiind încă păgîni. După sfaturi îndelungate din partea bunicii lor şi a preotului locului, cei trei fraţi au primit Botezul. Botezaţi fiind, au început să vieţuiască cu zel în rînduiala creştinească, distrugînd toţi idolii din vecinătatea locului în care trăiau. Acuzaţi şi aduşi înaintea scaunului de judecată, ei au recunoscut distrugerea idolilor şi şi-au dat pe faţă credinţa lor în Hristos. Judecătorul a pus să fie aruncaţi în temniţă şi a chemat-o de faţă pe bunica lor Leonilla, trimiţînd-o la temniţă şi sfătuind-o să-şi convingă nepoţii să se lepede de Hristos şi de dreapta credinţă. Fără a spune un cuvînt, Leonilla s-a dus la temniţă nu pentru a-i sfătui pe nepoţii ei să se lepede de Sfînta Credinţă, ci pentru a-i întări să sufere cu curaj pînă la capăt pentru ea şi să moară pentru Hristos. Cînd judecătorul mai apoi i-a chemat şi a văzut că sînt încă şi mai de neclintit în hotărîrea şi credinţa lor, i-a condamnat pe toţi trei la moarte. Ei au fost spînzuraţi de copaci, biciuiţi şi apoi arşi în foc. O anumită femeie din popor, Iovila, care era printre cei ce priveau la chinuirea sfinţilor, a strigat tare „Şi eu sînt creştină!”. Aceasta imediat a fost prinsă şi decapitată împreună cu bunica sfinţilor, Leonilla.

Sfântul Cuvios Mucenic Damaschin din Gabrovo (1771)

Damaschin s-a nevoit în Mănăstirea Hilandar din Sf. Munte Athos, căreia i-a fost şi stareţ. Cînd el a căutat să obţină de la nişte turci plata unei datorii pe care aceştia o aveau către mănăstrie, turcii au trimis o femeie musulmană în casa în care locuia Damaschin. Apoi pe neaşteptate au intrat şi turcii acolo şi aflînd-o pe femeie 1-au tîrît pe Damaschin în faţa cadiului, care i-a propus una din două: ori să fie spînzurat ,ori să se convertească la Islam. La aceasta Damaschin a răspuns cu hotărîre: „Aş fi nebun să-mi cumpăr chinurile veşnice cu această viaţă trecătoare”. El a fost spînzurat în anul 1771, la Sviştov. Aşa şi-a sacrificat Damaschin trupul, pentru a-şi mîntui sufletul. Pedeapsa lui Dumnezeu i-a nimerit în curînd pe ucigaşii lui. Ei sau înecat în Dunăre în timpul unei furtuni groaznice care le-a răsturnat corabia.

Cuviosul Romil din Vidin (Serbia) (apr. 1375)

Romil s-a născut la Vidin. El era ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul şi s-a nevoit în mai multe mănăstiri. La Mănăstirea Ravaniţa [din Serbia] a împreună vieţuit cu dînsul Constantin Camblak. Sfântul Romii a trecut la Domnul în Mănăstirea Ravaniţa, cam pe la anul 1375 de la Hristos.

Rugăciune pentru Duminică

De vreme ce ziua duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om; pentru acesta, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin Ție, și-Ți multumesc foarte pentru darurile cele mari ce ai făcut tuturor zidirilor Tale. Cu adevărat se bucură și se veselește inima mea, când stau și cuget ca numai Tu singur ești Dumnezeu Sfânt, înțelept, milostiv, purtător de grijă, bun, puternic, necuprins și în puține cuvinte nu-Ți lipsește vreo bunatate sau vreo mărire. Mă bucur cu asemenea că tu ești Dumnezeu în trei fețe: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Să se tulbure, Doamne, toți cei ce se închina la alți dumnezei, ca nu este alt dumnezeu afara de Tine. Pentru acesta fă să sporeasca creștinii în slava și bunătate, de vreme ce ei numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu Adevărat și Te mărturisesc și Ți se închina și-Ti slujesc pururea cu toata inima și puterea. O, Părinte Sfinte! miluiește-ne! O, Binecuvantate Fiule al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dă-ne darul Tau și acoperămânul Tău!
Așa Doamne și Ziditorul meu, ascultă rugăciunile și cererile sufletului meu cel păcătos și dă-mi mie, smeritul și nevrednicul, darul Tău, ca să cinstesc astăzi această Duminică, dupa porunca Ta și după porunca Bisericii Tale și maicii noastre. Dăruiește-mi pocaința adevărata, pentru ca să-mi plâng păcatele ce am făcut împotriva Împarației Tale și împotriva sufletului meu, și a vecinului meu. Te rog, mult milostive Doamne, să uiți de azi înainte greșelile mele cele multe. După mulțimea milelor Tale, multumesc din toată inima pentru atâtea bunătăți ce-mi trimiți în toate zilele și mai vârtos pentru înoirea sufletului meu, pentru rabdarea Ta cea mare, că nu mai pedepsit după mulțimea păcatelor mele ci mă îngăduiesti și-mi astepți pocăința, ca un iertător, bun și milostiv. Încă mă rog, Doamne Iisuse Hristose, să-mi dai har, ca să petrec bine și crestinește întru acesta săptămna, făra de a-Ți greși cu gândul, cu voința, cu cuvântul, cu fapta, întru mărirea și cinstirea buneivestiri a Maicii Tale și a învierii Tale celei de a treia zi și a venirii Duhului Tău cel Sfant asupra Apostolilor. Deosebi, înca, mă rog întru acesta rugăciune a mea pentru tot sufletul creștinesc cel scârbit și dosâdit, ca să se învrednicească milei și ajutorului Tău. Iar pentru Sfintele patimi și moartea Ta cea mărita, dumirește pe păcătoși să se cunoască pe sine și să se căiasca de pacatele lor, să se îndepărteze prin mărturisire, să urască pacatele lor, și să se lase de ele și să se afle gata și cuminecați, cu inima curată, in ceasul morții lor; și-i învrednicește pe toți și pe cei vii și pe cei morți, veșniciei Tale Împarății; răscumpără-i pe ei și pe noi cu Preasfânt Sângele Tău; înviaza-ne cu învierea Ta; suie-ne la cer cu înaltarea Ta, pentru ca să Te mărim în vecii vecilor.
Amin.

*

Atentie mare sa nu va pacaleasca stilistii !

Sa nu cadeti cumva in ratacirea stilistilor care umbla disperati acum dupa noi adepti ai sectei lor !!!  Mai multe amanunte mai jos :

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2016/12/17/atentie-mare-sa-nu-cadeti-in-ratacirea-stilista/

IMPORTANT DE STIUT :

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/12/important-de-stiut-hotarirea-sfintului-sinod-de-la-20-noiembrie-1583-catre-toti-crestinii-adevarati-madulare-ale-sfintei-catholice-universale-si-apostolesti-biserici-de-rasarit-a-lui-hristos-di/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/07/7-ianuarie-craciunul-pe-stil-vechi-sau-sf-ioan-pe-stil-nou-cum-e-mai-corect/

https://dreaptacredintadupasinodultalharesc.wordpress.com/2017/01/23/cine-trebuie-sa-faca-pogoraminte-la-pacate-oamenii-sau-dumnezeu-sau-unde-duc-pogoramintele-oamenilor-care-spun-ca-au-discernamant-duhovnicesc-in-privinta-asculta/

 

Advertisements