Sculându-ne din somn, mai înainte de orice lucru stai cu evlavie, fâcăndu-ţi închipuirea că stai înaintea lui Dumnezeu Atotvăzătorul şi făcăndu-ţi semnul Crucii, zi :

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

După aceasta aşteaptă, până ce se vor linişti toate simţirile tale şi gândurile tale vor lăsa toate cele pământeşti, şi atunci zi aceste rugăciuni fără nici o grăbire, ci din inimă cu luare aminte:

Rugăciunea vameşului

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului.

Rugăciunile începătoare

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei

Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor, miluieş-te-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (de 3 ori)

Rugăciune către Duhul Sfânt

Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătă-torule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.[2]

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sfânta Treime

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru numele Tău.

Doamne miluieşte… (de 3 ori) SlavăŞi acum

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfin-ţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, fa-că-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

Troparele treimice

Sculându-ne din somn cădem către Tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Slavă…

Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima şi buzele mele le deschide, ca să Te laud pe

Tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. şi acum…

Fără de veste Judecătorul va veni şi faptele fiecăruia se vor descoperi; deci, cu frică să strigăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Doamne miluieşte (de 12 ori)

Din somn sculându-mă, mulţumescu-Ţi Ţie, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta şi pentru îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine, leneşul şi păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fărădelegile mele; ci ai făcut iubire de oameni după obicei; şi întru deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec şi să slăvesc puterea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăţ cuvintele Tale, să înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ţi cânt întru mărturisirea inimii şi să laud preasfânt numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm împăratului nostru, Dumnezeu (o închinăciune).

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, împăratul nostru, Dumnezeu (o închinăciune).

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, împăratul şi Dumnezeul nostru (o închinăciune).

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şter-ge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele: bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

CREZUL — Simbolul Credinţei

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atot-ţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.

Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care-le din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Carele toate s-au făcut.

Carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Carele din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tg tăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Carele a grăit prin prooroci.

Întru Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică.

Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor.

Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Rugăciunea 1 a Sf. Macarie cel Mare

Doamne, curăţeşte-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăveşte-mă deci de cel viclean şi să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică şi să laud Preasfânt numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a 2-a a Sf. Macarie cel Mare

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ţie, Mântuitorule, şi înaintea Ta căzând strig: nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluieş-te, Cel ce Te-ai răstignit de voie, şi pe mine cel ce zac în lene; grăbind mă scoală şi mă mântuieşte, ca să stau înaintea Ta întru rugăciuni; iar după somnul nopţii să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, şi mă mântuieşte.

Rugăciunea a 3-a a Sf. Macarie cel Mare

Sculându-mă din somn către Tine, Stăpâne, Iubitorule de oameni, scap şi spre lucrurile Tale mă nevoiesc. Mă rog Ţie, aju-tă-mi cu milostivirea Ta în toată vremea şi în tot lucrul. Izbăveşte-mă de toate lucrurile lumeşti cele rele şi de sporirea diavolească izbăveşte-mă, şi mă du întru împărăţia Ta cea veşnică. Că Tu eşti Făcătorul meu şi Purtătorul de grijă şi Dătătorul a tot binele şi întru Tine este toată nădejdea mea, şi Ţie slavă înalţ, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a 4-a a Sf. Macarie cel Mare

Doamne, Care cu multa Ta bunătate şi cu îndurările Tale cele mari, mi-ai dat mie, robului tău, de am trecut timpul nopţii acesteia fără de ispită de toată răutatea pizmaşului, Tu însuţi, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învredniceşte-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta, cu inimă luminată, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a 5-a a Sf. Macarie cel Mare

Doamne, Dumnezeule, Atotţiitorule, Care primeşti de la puterile Tale cele cereşti cântarea Sfintei Treimi, primeşte şi de la noi, nevrednicii robii Tăi cântarea Sfintei Treimi şi ne dăruieşte în toţi anii vieţii noastre şi în tot ceasul, Ţie slavă să-Ţi înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a 6-a a Sf. Vasile cel Mare

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalte şi Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari şi cu anevoie de urmat, slăvite şi preamărite, care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputinţelor noastre şi spre repaus de ostenelile trupului celui cu multe osteneli, mulţumindu-Ţi că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre, ci după obiceiul cel iubitor de oameni Te-ai milostivit şi ne-ai ridicat pe noi a mâneca şi a slăvi Stăpânirea Ta.

Pentru aceea ne rugăm bunătăţii Tale celei neasemănate: luminează ochii gândului nostru şi ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei şi ne deschide gura noastră şi o umple de laudele Tale, ca să putem în linişte a cânta, a Te lăuda şi pururea a ne mărturisi Ţie: Dumnezeului celui slăvit întru toate şi de toţi, Tatălui celui fără de început, împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a 7-a a Sf. Vasile cel Mare

Doamne Atotţiitorule, Dumnezeul puterilor şi al tuturor trupurilor, Care între cele de sus locuieşti şi spre cele de jos priveşti; Cel ce ispiteşti inimile şi rărunchii şi tainele oamenilor le ştii cu adevărat; Lumină fără de început şi pururea fiitoare, în Care nu este mutare sau umbră de schimbare; însuţi împărate fără de moarte, primeşte rugăciunile noastre pe care le aducem Ţie din gurile noastre cele necurate în acest ceas al nopţii, îndrăznind pentru mulţimea milelor Tale. Lasă nouă greşelile ce am greşit înaintea Ta, cu cuvântul, cu lucrul, din ştiinţă şi din neştiinţă. Cu-răţeşte-ne pe noi de toate întinăciunile trupeşti şi sufleteşti, făcându-ne pe noi casă cinstitului şi Sfântului Tău Duh. Şi ne dăruieşte nouă cu inimă veghetoare şi curată să trecem toată noaptea acestei vieţi, aşteptând luminata şi sfânta zi a Unuia Născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toţi şi să plătească fiecăruia după faptele lui. Ca să nu fim aflaţi zăcând şi dormitând, ci priveghind şi sculaţi întru lucrarea poruncilor Lui şi să fim gata a intra în bucuria şi în cămara slavei Lui celei dumnezeieşti, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă şi nespusa dulceaţă a celor ce văd pururea frumuseţea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu eşti Lumina cea adevărată, Care luminezi şi sfinţeşti toate şi pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin.

Rugăciunea a 8-a, către Sfântul înger Păzitor

Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătima-şului meu suflet şi al vieţii mele cele ticăloase, nu mă lăsa pe mine păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului celui viclean ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. întăreşte mâna mea cea slabă şi neputincioasă şi mă îndreptează la calea mântuirii. Aşa, Sfinte îngere al lui Dumnezeu, păzitorul şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu celui ticălos, iartă-mi toate cu câte te-am scârbit în toate zilele vieţii mele, şi orice am greşit în această noapte. Acopere-mă în această zi şi mă păzeşte de toată ispita protivnieului, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu, şi te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa şi vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătăţii Sale. Amin.

Rugăciunea a 9-a, către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preasfântă Stăpâna mea, de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele şi preaputernicile Tale rugăciuni, alungă de la mine, smeritul şi ticălosul robul Tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoştinţa, nepurtarea de grijă şi toate gândurile cele necurate, cele rele şi hulitoare de la ticăloasa mea inimă şi de la întunecata mea minte. Şi stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt şi ticălos. Şi mă izbăveşte de multe rele, aduceri aminte şi năravuri şi de toate faptele cele rele mă izbăveşte, că binecuvântată eşti de toate neamurile şi preacinstitul Tău nume se slăveşte în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sfântul al cărui nume îl porţi

Roagă-te lui Dumnezeu, Sfinte, plăcut al lui Dumnezeu (…), căci eu cu osârdie alerg către tine, cel grabnic ajutător şi rugător înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul meu.

Cântare Preasfîntei Născătoare de Dumnezeu

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-Te Ceea ce eşti plină de dar, Mărie, Domnul este cu Tine, binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Troparul Crucii şi rugăciunea pentru patrie

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău, şi binecuvântează moştenirea Ta, biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celor protivnici dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Rugăciune pentru cei vii

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe duhovnicescul meu părinte (prenumele), părinţii mei (prenumele), fraţii şi surorile, rudele, prietenii şi apropiaţii mei (prenumele) şi pe toţi dreptmăritorii creştini.

Rugăciune pentru răposaţi

Odihneşte, Doamne, sufletele adormiţilor robilor Tăi: părinţilor mei (prenumele) şi ale tuturor rudeniilor mele, prieteni şi apropiaţi dreptmăritori creştini, şi le iartă lor toate greşelile cele de voie şi fără de voie, dăruieşte lor împărăţia Cerească şi împărtăşirea bunătăţilor Tale celor veşnice.

POMELNIC

Care urmează a fi citit în fiecare zi, după sfârşitul pravilei, atât de monahi, cât şi de mireni, cu umilinţă, cu osârdie şi cu evlavie.

Pentru cei vii

Adu-Ţi aminte, Doamne, Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, de milele şi îndurările Tale cele din veac, pentru care şi Te-ai făcut om şi de voie Ai răbdat răstignire, şi moarte pentru mântuirea celor ce cu dreptate cred în Tine şi înviind din morţi Te-ai înălţat la ceruri şi şezi de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl, şi cauţi spre smeritele rugăciuni celor ce cu toată inima Te cheamă pe Tine, pleacă urechea Ta şi auzi smerita mea rugăciune, a nevrednicului robului Tău, întru miros cu bună mireasmă duhovnicească, ce se aduce Ţie pentru tot poporul Tău. Şi mai întâi adu-ţi aminte de Biserica Ta cea sfântă, sobornicească şi apostolească, pe care ai câştigat-o cu cinstit sângele Tău, şi o întemeiază, şi o întăreşte, înmulţeşte, o împacă, şi nebiruită de porţile iadului o păzeşte în veci, întărâtă-rile bisericilor le încetează, ridicările păgânilor le stinge, sculările eresurilor în grabă le strică şi le dezrădăcinează şi cu puterea Sfântului Tău Duh întru nimica le întoarce (metanie).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte de Dumnezeu păzită ţara noastră, conducerea şi oastea ei, ca întru linişte şi fără de gâl-ceavă să trăim, în toată bunăcuviinţa şi curăţenia (metanie).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe marele domn şi părintele nostru preafericitul Patriarh Alexii, preasfmţiţi mitropo-liţi, arhiepiscopi, episcopi ortodocşi, pe preoţi şi diaconi şi pe tot clerul bisericesc, pe care I-ai pus să păstorească turma Ta cea cuvântătoare şi pentru rugăciunile lor miluieşte şi mă mântuieşte pe mine păcătosul (metanie).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe duhovnicescul meu părinte (prenumele) şi pentru sfintele lui rugăciuni iartă greşelile mele (metanie).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părinţii mei (prenumele), fraţii şi surorile, rudele mele şi pe toţi cei de aproape neamului meu, pe prieteni şi cunoscuţi şi le dăruieşte lor bunătăţile Tale cele pământeşti şi cele mai presus de lume (metanie).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe cei bătrâni şi pe cei tineri, pe cei săraci şi pe cei orfani, pe văduve şi pe cei ce se află în boli şi în scârbe, în nevoi şi necazuri, în înconjurări şi în robii, în închisori şi în sur-ghiunie, iară mai ales pe robii Tăi cei izgoniţi pentru credinţa ortodoxă de păgânii fără de Dumnezeu, de către cei ce s-au lepădat de lege, şi de către eretici, adu-ţi aminte de dânşii, cercetează-i, întăreşte-i, mângâie-i şi în grabă, cu puterea Ta, uşurare, slobozire şi izbăvire lor le dăruieşte (metanie).

Mântuieşte, Doamne, pe cei trimişi în slujbe, pe călători, părinţii şi fraţii noştri şi pe toţi dreptmăritorii creştini (metanie).

Mântuieşte, Doamne, pe cei ce mă urăsc şi-mi fac strâmbătate şi mă asupresc, nu-i lăsa pe dânşii să piară, pentru mine păcătosul (metanie).

Pe cei ce s-au depărtat de la dreapta credinţă, întunecându-se cu eresurile cele pierzătoare, cu lumina cunoştinţei Tale îi luminează şi cu sfânta Ta apostolească şi sobornicească Biserică îi uneşte (metanie).

Pentru cei răposaţi

Pomeneşte, Doamne, pe cei ce s-au mutat din viaţa aceasta, preasfinţiţi patriarhi, preasfinţiţi mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ortodocşi şi pe cei ce au slujit Ţie întru preoţie şi pe tot clerul bisericesc şi cinul călugăresc, şi în sălaşurile Tale cele veşnice cu sfinţii îi odihneşte (metanie).

Pomeneşte, Doamne, sufletele răposaţilor robii Tăi, părinţilor mei (prenumele) şi ale tuturor rudeniilor cele după trup şi le iartă lor toate greşelile cele de voie şi fără de voie, dăruieşte lor împărăţia bunătăţilor Tale cele veşnice, şi desfătarea vieţii Tale cea fericită şi nesfârşită (metanie).

Pomeneşte, Doamne, şi pe toţi cei ce întru nădejdea învierii şi a vieţii veşnice au adormit, părinţii şi fraţii noştri şi pe cei ce zac aici şi pretutindeni dreptmăritori creştini, şi îi sălăşluieşte cu sfinţii Tăi, unde cercetează lumina feţii Tale şi pe noi ne mi-luieşte, ca un bun şi iubitor de oameni. Amin (metanie).

Dă, Doamne, iertare păcatelor tuturor celor ce mai înainte s-au mutat întru credinţă şi întru nădejdea învierii, părinţilor şi fraţilor noştri şi le fă lor veşnica pomenire (de 3 ori).

Sfârşitul rugăciunilor

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe Tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

SlavăŞi acumDoamne miluieşte… (de 3 ori)

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri, şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Advertisements