Image result for Episcop Nicolae Velimirovici
 FRĂŢIEI „SFÂNTUL IOAN” DESPRE FENOMENELE APOCALIPTICE DIN VREMEA NOASTRĂ
V-aţi cam speriat. Aţi citit Apocalipsa lui Ioan, şi v-a cuprins frica. Vi se pare că acele culmi ale grozăviilor descrise acolo sunt legate tocmai de vremea noastră. Cineva v-a tâlcuit că toţi aceşti înfricoşători balauri şi fiare au venit deja în lume: şi balaurul roşu în chipul socialismului, şi fiara neagră cu zece coarne în chipul masoneriei, şi fiara cu două coarne în chipul ereziilor. Şi toţi aceşti monştri se războiesc împotriva Creştinismului! Chiar şi de-ar fi aşa, fraţilor. Chiar şi dacă în vremea noastră iadul şi-a ridicat toate oştirile împotriva lui Hristos, adevăratul creştin trebuie să privească fără teamă înainte, cu credinţă şi nădejde tare în Cel ce singur este Nebiruit. Nu le-a zis Domnul următorilor Săi atunci când erau doar o mână de oameni în mijlocul uriaşei împărăţii romane: nu te teme, turmă mică, că bine a voit Tatăl vostru să vă dea vouă împărăţia (Luca 12, 32)? Şi aceste cuvinte proroceşti s-au împlinit. Următorii lui Hristos au biruit împărăţia romană şi multe alte împărăţii de pe pământ, cucerind totodată cea mai însemnată împărăţie: împărăţia cerurilor.
           Apocalipsa este o carte care, cred eu, are însemnătate prorocească pentru toate generaţiile creştine, până la sfârşitul vremurilor. Ca atare, fiecare generaţie a adaptat înţelesul acestei cărţi la epoca sa – fiindcă în fiecare epocă s-a ridicat împotriva credinţei în Hristos câte un balaur, înarmat cu toate armele pământeşti, cu toate armele luptei împotriva lui Dumnezeu, fiecare balaur s-a ivit, a crescut, a şuierat, a scuipat otravă, dar în cele din urmă a plesnit şi s-a destrămat în cenuşă. Şi Atotputernicul Hristos a rămas totdeauna biruitor asupra fiecărui monstru apocaliptic care a apărut.
           Aşa a fost de-a lungul tuturor veacurilor, şi aşa va fi şi în veacul cel de pe urmă, dinaintea Judecăţii lui Dumnezeu. Citiţi cu luare aminte ce spune vizionarul apocaliptic: cum toate fiarele, toţi şerpii şi toţi începătorii minciunii se vor ridica împotriva Mielului lui Dumnezeu, şi cum Mielul lui Dumnezeu îi va birui pe toţi. Aceştia vor face război cu Mielul, şi Mielul îi va birui pe ei, că este Domnul domnilor si Împăratul împăraţilor.
           Ce vreţi mai mult decât această chezăşie a biruinţei lui Hristos? Fiindcă Hristos este înfăţişat aici ca Miel. În războaiele pământeşti pentru avere şi stăpânire nu s-a ştiut niciodată dinainte cine va birui, şi totuşi mulţi ostaşi se luptă de amândouă părţile cu vitejie şi cu nădejde – iar noi ducem luptă duhovnicească, căreia i s-a chezăşuit biruinţa dinainte de către însuşi Dumnezeu, şi i s-a prorocit, şi i s-a prevestit, şi i s-a întărit până în ziua de astăzi prin foarte multe biruinţe ale Nebiruitului Hristos asupra tuturor apostolilor minciunii şi organizaţiilor întunericului.
           Să fie aceasta cea din urmă? Cine ştie! Fiindcă El a zis: ziua şi ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, ci numai Tatăl Meu. Să fie acesta cel din urmă război pentru Hristos şi împotriva lui Hristos? Măcar de-ar fi! Măcar de-ar fi cel din urmă: tocmai de aceea să ne bucurăm şi să ne veselim! Fiindcă deşi în acest ultim război lupta va fi cea mai crâncenă, şi cununile slavei vor fi cele mai strălucitoare. Cel din urmă război va însemna cea din urmă şi cea mai măreaţă biruinţă a Mielului. Care dintre creştini nu ar dori cu inima să fie părtaş tocmai acestei biruinţe a biruinţelor?
          Nu vă temeţi, deci: biruinţa credinţei lui Hristos este chezăşuită mai neîndoielnic decât temeliile lumii. El, după a Sa voie, amână biruinţa cea de pe urmă – poate pentru ca s-o poată vedea, din cer şi de pe pământ, un cât mai mare număr de ochi omeneşti şi să se poată veseli de ea un cât mai mare număr de inimi. ( Scrisoarea 115 )
 
187
Hristos
i de Biseric
. Va fi o apostazie general
 
i,pe deasupra, mul
i episcopi vor tr
da credin
a, iar ca justificare, vor ar
ta spre starea str
lucit
a Bisericii.C
utarea compromisului va fi atitudineacaracteristic
a oamenilor. Fermitatea m
rturisirii vadisp
rea. Oamenii vor c
uta cu asiduitate s
imotiveze c
derea, iar r
ul, ca o mole
eal
malign
 (în textul rusesc: „laskovoe zio”), va sus
ine aceast
 stare general
. Oamenii vor avea obi
nuin
alep
d
rii de dreptate, a dulce
ii compromisului
i ap
catului.Antihrist va îng
dui oamenilor totul, numai caei „c
zând în fa
a lui, s
i se închine”. Nu este oatitudine nou
fa

de oameni:
i împ
ra
ii romanierau gata s
le redea libertatea cre
tinilor cu condi
iaca ei s
le recunoasc
divinitatea
i suprema puteredivin
 
i îi chinuiau doar pentru c
ei m
rturiseau c
 
„Domnului Dumnezeului t 
 
u s
 
te închini
 
i LuiSingur s
 
-i sluje
 
ti”
(Matei 4, 9-10).Întreaga lume i se va supune
i atunci el î 
i vadescoperi fa
a
i ura fa

de Hristos
i de cre
tinism.Sfântul Ioan Teologul spune c
to
i cei ce i se vor închina vor avea un semn pe frunte
i pe mânadreapt
. Nu se
tie dac
aceasta va fi cu adev
rat unsemn pe trup sau este o exprimare simbolic
afaptului c
oamenii vor recunoa
te
i cu minteanecesitatea închin
rii la Antihrist
i c
întreaga lorvoin

îi va fi supus
. În timpul unei astfel desupuneri totale a întregii lumi –
i cu voin
a,
i cucon
tiin
a – vor ap
rea cei doi drep
i de care am
188
amintit, care vor propov
dui f 
r
team
credin
a
i îlvor da în vileag pe Antihrist.Sfânta Scriptur
spune c
înainte de venireaMântuitorului vor ap
rea dou
„sfe
nice”, doi„m
slini arz
tori”, „doi drep
i”. Pe ace
tia Antihrist îi va omorî cu puterile magului. Cine sunt drep
iiace
tia ? Dup
Predania Bisericii, sunt cei doi drep
icare nu au gustat moartea: profetul Ilie
i profetulEnoh. Exist
o proorocire c
ace
ti drep
i care nu augustat moartea o vor gusta pentru trei zile, iar pestetrei zile vor învia.Moartea lor va fi o mare bucurie pentruAntihrist
i pentru slugile lui. Învierea lor de pestetrei zile îi va aduce într-o stare de nespus
groaz
,de înfrico
are
i tulburare. Atunci va veni sfâr
itullumii.Sfântul Apostol Petru spune c
prima lume afost creat
din ap
 
i a pierit prin ap
. „Din ap
” estetot un simbol al haosului masei fizice,
i a pierit prinapa potopului. Iar lumea de azi este p
strat
pentrufoc (II Petru 3, 5-7). „P
mântul
i lucrurile de pe else vor mistui” (II Petru 3, 10), toate stihiile se voraprinde. Aceast
lume de acum va pieri într-osingur
clip
, într-o clip
totul se va schimba.
i se va ar
ta semnul Fiului lui Dumnezeu –adic
semnul Crucii. Întreaga lume care s-a supus debun
voie lui Antihrist „va plânge”. Totul s-a sfâr
it.Antihrist a fost omorât. Este sfâr
itul împ
r

ieisale, a luptei cu Hristos. Este sfâr
itul
i vremear
spunsului pentru întreaga via

, r
spuns datAdev
ratului Dumnezeu.
 
189
Atunci, din mun
ii Palestinei va ap
reachivotul Legii: profetul Ieremia ascunsese chivotul
i Focul sacru într-o adânc
fântân
. Când din aceafântân
a fost luat
ap
, ea s-a aprins. Dar chivotulnu a fost g
sit.Când privim acum la via
a din jur, cei ce potvedea v
d c
tot ce a fost prezis despre sfâr
itullumii se împline
te.Cine este, dar, acest om, Antihrist? SfântulIoan Teologul îi d
în mod simbolic numele 666, dartoate încerc
rile de a în
elege acest însemn au fostzadarnice.În via
a contemporan
putem avea o viziunedestul de clar
despre posibilitatea arderii lumii,când „toate stihiile se vor aprinde”. Aceast
viziunene-o ofer
fisiunea atomului.Sfâr
itul lumii nu înseamn
distrugerea ei, cischimbarea ei.

 
187
Hristos
i de Biseric
. Va fi o apostazie general
 
i,pe deasupra, mul
i episcopi vor tr
da credin
a, iar ca justificare, vor ar
ta spre starea str
lucit
a Bisericii.C
utarea compromisului va fi atitudineacaracteristic
a oamenilor. Fermitatea m
rturisirii vadisp
rea. Oamenii vor c
uta cu asiduitate s
imotiveze c
derea, iar r
ul, ca o mole
eal
malign
 (în textul rusesc: „laskovoe zio”), va sus
ine aceast
 stare general
. Oamenii vor avea obi
nuin
alep
d
rii de dreptate, a dulce
ii compromisului
i ap
catului.Antihrist va îng
dui oamenilor totul, numai caei „c
zând în fa
a lui, s
i se închine”. Nu este oatitudine nou
fa

de oameni:
i împ
ra
ii romanierau gata s
le redea libertatea cre
tinilor cu condi
iaca ei s
le recunoasc
divinitatea
i suprema puteredivin
 
i îi chinuiau doar pentru c
ei m
rturiseau c
 
„Domnului Dumnezeului t 
 
u s
 
te închini
 
i LuiSingur s
 
-i sluje
 
ti”
(Matei 4, 9-10).Întreaga lume i se va supune
i atunci el î 
i vadescoperi fa
a
i ura fa

de Hristos
i de cre
tinism.Sfântul Ioan Teologul spune c
to
i cei ce i se vor închina vor avea un semn pe frunte
i pe mânadreapt
. Nu se
tie dac
aceasta va fi cu adev
rat unsemn pe trup sau este o exprimare simbolic
afaptului c
oamenii vor recunoa
te
i cu minteanecesitatea închin
rii la Antihrist
i c
întreaga lorvoin

îi va fi supus
. În timpul unei astfel desupuneri totale a întregii lumi –
i cu voin
a,
i cucon
tiin
a – vor ap
rea cei doi drep
i de care am
188
amintit, care vor propov
dui f 
r
team
credin
a
i îlvor da în vileag pe Antihrist.Sfânta Scriptur
spune c
înainte de venireaMântuitorului vor ap
rea dou
„sfe
nice”, doi„m
slini arz
tori”, „doi drep
i”. Pe ace
tia Antihrist îi va omorî cu puterile magului. Cine sunt drep
iiace
tia ? Dup
Predania Bisericii, sunt cei doi drep
icare nu au gustat moartea: profetul Ilie
i profetulEnoh. Exist
o proorocire c
ace
ti drep
i care nu augustat moartea o vor gusta pentru trei zile, iar pestetrei zile vor învia.Moartea lor va fi o mare bucurie pentruAntihrist
i pentru slugile lui. Învierea lor de pestetrei zile îi va aduce într-o stare de nespus
groaz
,de înfrico
are
i tulburare. Atunci va veni sfâr
itullumii.Sfântul Apostol Petru spune c
prima lume afost creat
din ap
 
i a pierit prin ap
. „Din ap
” estetot un simbol al haosului masei fizice,
i a pierit prinapa potopului. Iar lumea de azi este p
strat
pentrufoc (II Petru 3, 5-7). „P
mântul
i lucrurile de pe else vor mistui” (II Petru 3, 10), toate stihiile se voraprinde. Aceast
lume de acum va pieri într-osingur
clip
, într-o clip
totul se va schimba.
i se va ar
ta semnul Fiului lui Dumnezeu –adic
semnul Crucii. Întreaga lume care s-a supus debun
voie lui Antihrist „va plânge”. Totul s-a sfâr
it.Antihrist a fost omorât. Este sfâr
itul împ
r

ieisale, a luptei cu Hristos. Este sfâr
itul
i vremear
spunsului pentru întreaga via

, r
spuns datAdev
ratului Dumnezeu.
 
189
Atunci, din mun
ii Palestinei va ap
reachivotul Legii: profetul Ieremia ascunsese chivotul
i Focul sacru într-o adânc
fântân
. Când din aceafântân
a fost luat
ap
, ea s-a aprins. Dar chivotulnu a fost g
sit.Când privim acum la via
a din jur, cei ce potvedea v
d c
tot ce a fost prezis despre sfâr
itullumii se împline
te.Cine este, dar, acest om, Antihrist? SfântulIoan Teologul îi d
în mod simbolic numele 666, dartoate încerc
rile de a în
elege acest însemn au fostzadarnice.În via
a contemporan
putem avea o viziunedestul de clar
despre posibilitatea arderii lumii,când „toate stihiile se vor aprinde”. Aceast
viziunene-o ofer
fisiunea atomului.Sfâr
itul lumii nu înseamn
distrugerea ei, cischimbarea ei.
 
187
Hristos
i de Biseric
. Va fi o apostazie general
 
i,pe deasupra, mul
i episcopi vor tr
da credin
a, iar ca justificare, vor ar
ta spre starea str
lucit
a Bisericii.C
utarea compromisului va fi atitudineacaracteristic
a oamenilor. Fermitatea m
rturisirii vadisp
rea. Oamenii vor c
uta cu asiduitate s
imotiveze c
derea, iar r
ul, ca o mole
eal
malign
 (în textul rusesc: „laskovoe zio”), va sus
ine aceast
 stare general
. Oamenii vor avea obi
nuin
alep
d
rii de dreptate, a dulce
ii compromisului
i ap
catului.Antihrist va îng
dui oamenilor totul, numai caei „c
zând în fa
a lui, s
i se închine”. Nu este oatitudine nou
fa

de oameni:
i împ
ra
ii romanierau gata s
le redea libertatea cre
tinilor cu condi
iaca ei s
le recunoasc
divinitatea
i suprema puteredivin
 
i îi chinuiau doar pentru c
ei m
rturiseau c
 
„Domnului Dumnezeului t 
 
u s
 
te închini
 
i LuiSingur s
 
-i sluje
 
ti”
(Matei 4, 9-10).Întreaga lume i se va supune
i atunci el î 
i vadescoperi fa
a
i ura fa

de Hristos
i de cre
tinism.Sfântul Ioan Teologul spune c
to
i cei ce i se vor închina vor avea un semn pe frunte
i pe mânadreapt
. Nu se
tie dac
aceasta va fi cu adev
rat unsemn pe trup sau este o exprimare simbolic
afaptului c
oamenii vor recunoa
te
i cu minteanecesitatea închin
rii la Antihrist
i c
întreaga lorvoin

îi va fi supus
. În timpul unei astfel desupuneri totale a întregii lumi –
i cu voin
a,
i cucon
tiin
a – vor ap
rea cei doi drep
i de care am
188
amintit, care vor propov
dui f 
r
team
credin
a
i îlvor da în vileag pe Antihrist.Sfânta Scriptur
spune c
înainte de venireaMântuitorului vor ap
rea dou
„sfe
nice”, doi„m
slini arz
tori”, „doi drep
i”. Pe ace
tia Antihrist îi va omorî cu puterile magului. Cine sunt drep
iiace
tia ? Dup
Predania Bisericii, sunt cei doi drep
icare nu au gustat moartea: profetul Ilie
i profetulEnoh. Exist
o proorocire c
ace
ti drep
i care nu augustat moartea o vor gusta pentru trei zile, iar pestetrei zile vor învia.Moartea lor va fi o mare bucurie pentruAntihrist
i pentru slugile lui. Învierea lor de pestetrei zile îi va aduce într-o stare de nespus
groaz
,de înfrico
are
i tulburare. Atunci va veni sfâr
itullumii.Sfântul Apostol Petru spune c
prima lume afost creat
din ap
 
i a pierit prin ap
. „Din ap
” estetot un simbol al haosului masei fizice,
i a pierit prinapa potopului. Iar lumea de azi este p
strat
pentrufoc (II Petru 3, 5-7). „P
mântul
i lucrurile de pe else vor mistui” (II Petru 3, 10), toate stihiile se voraprinde. Aceast
lume de acum va pieri într-osingur
clip
, într-o clip
totul se va schimba.
i se va ar
ta semnul Fiului lui Dumnezeu –adic
semnul Crucii. Întreaga lume care s-a supus debun
voie lui Antihrist „va plânge”. Totul s-a sfâr
it.Antihrist a fost omorât. Este sfâr
itul împ
r

ieisale, a luptei cu Hristos. Este sfâr
itul
i vremear
spunsului pentru întreaga via

, r
spuns datAdev
ratului Dumnezeu.
 
189
Atunci, din mun
ii Palestinei va ap
reachivotul Legii: profetul Ieremia ascunsese chivotul
i Focul sacru într-o adânc
fântân
. Când din aceafântân
a fost luat
ap
, ea s-a aprins. Dar chivotulnu a fost g
sit.Când privim acum la via
a din jur, cei ce potvedea v
d c
tot ce a fost prezis despre sfâr
itullumii se împline
te.Cine este, dar, acest om, Antihrist? SfântulIoan Teologul îi d
în mod simbolic numele 666, dartoate încerc
rile de a în
elege acest însemn au fostzadarnice.În via
a contemporan
putem avea o viziunedestul de clar
despre posibilitatea arderii lumii,când „toate stihiile se vor aprinde”. Aceast
viziunene-o ofer
fisiunea atomului.Sfâr
itul lumii nu înseamn
distrugerea ei, cischimbarea ei.
Advertisements